Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Tuyên truyền Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9-11

Thứ ba - 09/11/2021 09:45

09/11/2021

09/11/2021
09/11/2021
             UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 130/KH-THCSPL
 
Hà Đông, ngày 07 tháng 10 năm 2021
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm học 2021-2022
 
   

         Căn cứ Chỉ thị số 100/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng GDĐT;
Căn cứ Công văn số 3825/BGDĐT-PC ngày 06/9/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế;
Căn cứ Công văn số 3323/SGDĐT-VP ngày 20/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2021-2022.
Thực hiện Kế hoạch số 1042/PGDĐT ngày 05/10/2021 của PGDĐT Hà Đông Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm học 2021-2022;
         Trường THCS Phú Lãm xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021-2022 như sau:
 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 • Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 200/KH-SGDĐT ngày 20/01/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường nhà nước năm 2021; nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.
 • Quán triệt và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).
 • Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với những vấn đề về giáo dục được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận và nhiệm vụ chính trị của Bộ, của Ngành. Nội dung PBGDPL bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm học 2021-2022, tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật và quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm nói chung, dịch bệnh Covid-19 nói riêng.
 • Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và các hình thức PBGDPL mới trong công tác PBGDPL. Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm học 2021-2022. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả phù hợp với từng nhóm đối tượng .
 • Nhà trường xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện tuyên truyền, PBGDPL đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
 • Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức hoạt động của nhà trường.
 1. NHIỆM VỤ CHUNG
 • Tư vấn, hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường, trọng tâm là đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nội dung giáo dục pháp luật theo định hướng giáo dục năng lực người học nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật tại các trường học, tăng cường việc kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường.
 • Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên bộ môn Giáo dục công dân và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL. Tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục; người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo.
 • Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng các phương tiện, thiết bị hỗ trợ dạy học môn giáo dục công dân trong nhà trường.
 • Triển khai tuyên truyền, PBGDPL trên Website của đơn vị. Khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác tuyên truyền,  PBGDPL nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL tại cơ quan.
 • Đẩy mạnh công tác PBGDPL trong nhà trường; xác định giáo dục pháp luật là tiền đề mang tính quyết định đến việc hình thành và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho mọi người, là một trong những biện pháp cơ bản có ý nghĩa chiến lược nhằm bồi dưỡng, xây dựng, hình thành nhân cách con người mới. Phát huy nhân rộng mô hình, đổi mới, đa dạng các hoạt động tuyên truyền PBGDPL; triển khai có hiệu quả Ngày Pháp luật trong nhà trường
 • Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại tổ chuyên môn, các tập thể lớp.
 1. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 • Nhà trường phân công lãnh đạo phụ trách công tác pháp chế và cán bộ giáo viên kiêm nhiệm thực hiện công tác pháp chế tại đơn vị. Thành lập Ban tuyên truyền PBGDPL của đơn vị đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác pháp chế năm học 2021-2022.
 • Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 200/KH-SGDĐT ngày 20/01/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường nhà nước năm 2021.
 • Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, các văn bản pháp luật  mới ban hành liên quan đến lĩnh vực GDĐT và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thuộc phạm vi quản lý; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành; quán triệt thực hiện công văn số 3323/SGDĐT-VP ngày 20/9/2021 của Sở GDĐT Hà Nội và Công văn của Phòng GDĐT Hà Đông về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2021-2022.
 • Nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ, trật tự văn minh đô thị, an ninh, an toàn trường học; phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường; phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma túy; phòng, chống tham nhũng.
 • Gắn giáo dục pháp luật với đẩy mạnh tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, nơi công cộng; tham gia môi trường mạng xã hội; những thông tin về cải cách hành chính; xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố; sử dụng các dịch vụ công mức độ 3,4 lĩnh vực GDĐT.
 • Hướng dẫn đến giáo viên các bộ môn chú ý lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua bài giảng một cách hợp lý, phối hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nhằm củng cố kiến thức pháp luật đã học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống thực tế.
- Đa dạng hóa hình thức PBGDPL, đẩy mạnh hoạt động sinh hoạt dưới cờ, câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm, giao lưu trao đổi thông tin trong học sinh về vai trò của học sinh trong việc góp phần thực hiện tốt pháp luật; tuyên truyền qua loa truyền thanh, tờ gấp, băng rôn, pa nô, áp phích, nâng cao chất lượng của tủ sách pháp luật, sân khấu hóa hoạt động tuyên truyền.  Xây dựng và duy trì chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên Website của đơn vị. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chính khóa với hoạt động ngoại khóa. Mỗi trường thuộc các cấp học ít nhất tổ chức 01 buổi ngoại khóa/học kỳ về các Luật liên quan đến học sinh như: Phòng chống tác hại của thuốc lá; an toàn giao thông; quyền và bổn phận trẻ em; phòng chống ma túy, HIV/AIDS cho học sinh; phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em;… Tổ chức thực hiện hưởng ứng “Ngày pháp luật” năm 2021 và các hoạt động tìm hiểu pháp luật với hình thức phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Hà Nội, UBND quận Hà Đông.
- Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tăng cường xã hội hóa trong tuyên truyền, PBGDPL. Phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tham gia PBGDPL. Phát huy vai trò trách nhiệm của Công đoàn, Đoàn thanh niên, giáo viên đầu mối về tuyên truyền PBGDPL, giáo viên chủ nhiệm lớp trong triển khai tuyên truyền PBGDPL cho học sinh.
 • Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân và cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền, PBGDPL; chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật tại các nhà trường.
 • Phát động phong trào tự làm thiết bị dạy học, sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL tại các đơn vị trường học.
-  Tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong ngành GDĐT trên địa bàn quận; hưởng ứng tham gia các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Bộ GDĐT, thành phố Hà Nội, quận Hà Đông phát động.
-  Bổ sung nâng cao chất lượng hoạt động của tủ sách pháp luật tại thư viện các đơn vị trường học.
 • Tiếp tục quan tâm tăng cường triển khai công tác PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh covid-19 với nội dung, hình thức phổ biến tuyên truyền phù hợp với điều kiện tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quận. Tập trung phổ biến các quy định về cách ly y tế; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh; tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh covid-19; tuyên truyền Luật Giáo dục năm 2019, Luật An ninh mạng, Luật phòng chống tham nhũng,… và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tập trung tuyên truyền sâu rộng những quy định về Bộ Luật dân sự, Bộ Luật hình sự sửa đổi, Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, Luật quản lý sử dụng tài sản công, Luật Trẻ em, Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập;…; tuyên truyền các văn bản Quy phạm pháp luật mới ban hành năm 2021 liên quan tới lĩnh vực GDĐT nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong ngành GDĐT Hà Đông góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Ban giám hiệu
 • Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021-2022 của nhà trường.
 • Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật.
 • Báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị qua Email của tổ chuyên môn theo cấp học (báo cáo 2 đợt. Đợt 1: báo cáo trước ngày 01/12/2021; đợt 2: các trường báo cáo trước ngày 16/5/2022 ).
 1. Tổng phụ trách, Bí thư chi đoàn
- Sưu tầm tài liệu, viết bài theo chủ đề của từng tuần.
- Tổ chức truyên truyền đến HS vào tiết Chào cờ, giờ ra chơi.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, pháp luật của học sinh.
- Báo cáo việc thực hiện của HS về BGH đúng thời gian quy định, hằng tháng, hằng năm.
- Thu giữ, minh chứng các hoạt động tuyên truyền pháp luật với HS.
 1. Ban chấp hành công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn
- Tổ chức truyên truyền đến GV, NV trong nhà trường.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, … và thực hiện pháp luật nhà nước.
- Báo cáo việc thực hiện của CB, GV, NV đúng thời gian quy định, hằng tháng, hằng năm.
- Thu thập minh chứng, hoàn thành các biên bản.
4. Phân công tổng hợp kết quả
Đ/c Vũ Thị Vân, Trịnh Tiến Dũng tổng hợp kết quả báo cáo về PGD
+ Đợt 1 và chuyển qua địa chỉ: tothikimsa@gmail.com trước ngày 03/12/2021.
+ Đợt 2 và chuyển qua địa chỉ: tothikimsa@gmail.com trước ngày 18/5/2022.
(Đ/c Tô Thị Kim Sa tổng hợp kết quả và báo cáo Sở GDĐT Hà Nội theo quy định.)
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của trường THCS Phú Lãm năm học 2021-2022. Nhà trường yêu cầu các các đồng chí CB, GV, NV và HS thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT (để báo cáo);
- CB, GV, NV nhà trường (để t/h);
- Lưu VT.

 
HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Tố Quyên
 
   

 

Tác giả: Nguyễn Thị Tố Quyên

Nguồn tin: BGH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

KH 8/2022

Công tác tháng 8/2022

Thời gian đăng: 28/07/2022

KH 6, 7/2022

Công tác tháng 6, 7/2022

Thời gian đăng: 01/06/2022

KH 5/2022

Công tác tháng 5/2022

Thời gian đăng: 05/05/2022

KH 4/2022

Công tác tháng 4/2022

Thời gian đăng: 05/04/2022

KH 3/2022

Công tác tháng 3-2022

Thời gian đăng: 28/02/2022

KH 02/2022

Công tác tháng 02/2022

Thời gian đăng: 07/02/2022

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập16
 • Hôm nay398
 • Tháng hiện tại25,183
 • Tổng lượt truy cập2,374,231
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây