Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » lich cong tac » lich cong tac » 2019-2020

Kế hoạch và Quyết định KSCL giữa Hk 1 (2019 - 2020)

Thứ tư - 23/10/2019 08:23

2019 - 2020

2019 - 2020
2019 - 2020
PHÒNG GD VÀ ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ......./QĐ-THCS PL                 Phú Lương, ngày 10  tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban coi kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kỳ I
năm học 2019 - 2020


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG

Căn cứ Đề án số 01/ĐA-QU ngày 04/04/2016 của Quận ủy Hà Đông về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; Kế hoạch số 1169/KH-PGD&ĐT ngày 09/10/2019 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông về việc Khảo sát chất lượng giữa học kỳ I, năm học 2019-2020 cấp Trung học cơ sở (THCS);
          Xét năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên và đề nghị của bộ phận chuyên môn.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Ban coi kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kỳ I năm học 2019 - 2020 cấp THCS gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo;
- Thời gian làm việc: Từ 7h30’ các ngày 21, 22/10/2019.
- Địa điểm: Trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.
Điều 2.
1. Giao nhận đề KSCL
         - Thời gian nhận: từ 6h45 phút đến 7h15 phút ngày 21/10/2019.
         - Địa điểm nhận: Phòng GD&ĐT quận Hà Đông.
         - Thành phần: 01 đồng chí Lãnh đạo, 01 đồng chí thư ký Ban coi KSCL.
   - Đề KSCL phải đảm bảo nguyên tắc bí mật tuyệt đối cho đến giờ KSCL.
          2. Trách nhiệm của Ban coi KSCL
   - Tổ chức coi KSCL theo đúng quy chế.
   - Ban coi KSCL có trách nhiệm giải trình những khiếu nại nếu có.
          - Giám thị có mặt buổi sáng từ 7h30’ đến hết buổi KSCL, buổi chiều có mặt từ 13h30’ đến hết buổi KSCL tại Hội đồng coi KSCL.
          Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Nh­ư Điều 3;
- L­ưu: VT.
 HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Tố Quyên

DANH SÁCH
PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN COI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Đính kèm Quyết định số: ....../QĐ-THCS PL ngày 10 tháng 10 năm 2019)
 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Hoàng Thị Tố Quyên Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Thúy Ngọc Phó Hiệu Trưởng Phó ban
3 Lê Trung Hoàn Nhóm trưởng Phó ban
4 Đinh Thị Hà CTCĐ Thư ký
5 Vũ Thu Hương Giáo viên Giám thị
6 Nguyễn Thị Điểm Giáo viên Giám thị
7 Nguyễn Ngọc Thuý Giáo viên Giám thị
8 Lê Xuân Sơn Giáo viên Giám thị
9 Lê Thị Hiền Giáo viên Giám thị
10 Ngô Thị Hồng Hạnh Giáo viên Giám thị
11 Ng. Thị Thanh Huyền Giáo viên Giám thị
12 Vũ Thị Thương Giáo viên Giám thị
13 Quách Thị Mai Hiến Giáo viên Giám thị
14 Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên Giám thị
15 Trần Thị Minh Thảo Giáo viên Giám thị
16 Nguyễn T. Hoàng Anh Giáo viên Giám thị
17 Nguyễn Thị Huế Giáo viên Giám thị
18 Nguyễn Thị Mến Giáo viên Giám thị
19 Nguyễn Đức Học Giáo viên Giám thị
20 Lê Thị Huyền Giáo viên Giám thị
21 Nguyễn Thị  Xinh Giáo viên Giám thị
22 Nguyễn Thị  Hợp Giáo viên Giám thị
23 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên Giám thị
24 Lê Thị Hồng Nhung Giáo viên Giám thị
25 Phạm Thị Phương Trang Giáo viên Giám thị
26 Lê Thị Thanh Hiển Nhân viên thiết bị Giám thị
27 Nguyễn T.Mai Hương Giáo viên Giám thị
28 Phạm Thị Len Giáo viên Giám thị
29 Phạm Thị Hồng Hạnh Giáo viên Giám thị
 (Danh sách gồm có 29 người)
* Ghi chú: Theo QĐ số 1186/QĐ-PGD&ĐT ngày 14/10/2019 V/v thành lập Ban giám sát coi KSCL giữa kỳ I năm học 2019-2020 đ/c Lê Thị Hồng Hạnh - tổ TN trường THCS Phú Lãm giám sát tại trường THCS Kiến Hưng; đ/c Trương Văn Hiếu  –  GV trường THCS Văn Quán giám sát  tại trường THCS Phú Lãm, khóa ngày 21,22/10/2019. 
PHÒNG GD VÀ ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ......./QĐ-THCS PL                 Phú Lương, ngày 15 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chấm kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kỳ I
năm học 2019 - 2020


 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG

Căn cứ Đề án số 01/ĐA-QU ngày 04/04/2016 của Quận ủy Hà Đông về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020;
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;
Kế hoạch số 1169/KH-PGD&ĐT ngày 9/10/2019 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông về việc Khảo sát chất lượng giữa học kỳ I, năm học 2019-2020 cấp Trung học cơ sở (THCS);
          Xét năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên và đề nghị của bộ phận chuyên môn.
QUYẾT ĐỊNH
          Điều 1. Thành lập Ban chấm KSCL giữa kỳ I khoá ngày 22, 23/10/2019
 - Năm học 2019 - 20120, gồm các Ông, Bà có tên trong danh sách đính kèm.
          Điều 2.  Ban chấm KSCL có trách nhiệm:
- Tổ chức chấm bài KSCL của học sinh trường THCS Vạn Phúc theo đúng quy chế từ khâu chấm bài, lên điểm, vào tổng hợp điểm theo quy định của PGD&ĐT quận Hà Đông.
   - Ban chấm KSCL có trách nhiệm giải trình những khiếu nại nếu có.
          - Bài kiểm tra phải được trưởng ban đánh phách, rọc phách trước khi giao cho giám khảo và được chấm theo đúng hướng dẫn chấm.
          - Thời gian, địa điểm:  Ban chấm thi làm việc từ 14h00’ ngày  22/10/2019 đến hết ngày 23/10/20189 tại trường THCS Phú Lãm - Quận Hà Đông.
Nơi nhận:
- Nh­ư Điều 3;
- L­ưu: VT.
 HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Tố Quyên
          Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
DANH SÁCH
PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Đính kèm Quyết định số: ....../QĐ-THCS PL ngày 15 tháng 10 năm 2019)
 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Tố Quyên Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Trịnh Tiến Dũng PHT Phó ban
3 Vũ Thu Hương Tổ trưởng Giám khảo - Chấm Toán 9, 7
4 Nguyễn T. Hoàng Anh Tổ trưởng Giám khảo - Chấm Toán 9, 7
5 Nguyễn Đức Học   Giám khảo - Chấm Toán 8
6 Quách Thị Mai Hiến Giáo viên Giám khảo - Chấm Toán 8, 7
7 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên Giám khảo - Chấm Toán 6
8 Nguyễn Thị Hợp Giáo viên Giám khảo - Chấm Toán 6
9 Lê Thị Huyền Giáo viên Giám khảo - Chấm Ngữ văn 9,8
10 Nguyễn Ngọc Thúy Giáo viên Giám khảo - Chấm Ngữ văn 9,7
11 Nguyễn Thị Mến Giáo viên Giám khảo - Chấm Ngữ văn 8
12 Lê Thị Hồng Nhung Giáo viên Giám khảo - Chấm Ngữ văn 7
13 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên Giám khảo - Chấm Ngữ văn 6
14 Nguyễn Thị Điểm Giáo viên Giám khảo - Chấm Ngữ văn 6
15 Vũ Thị Thương Giáo viên Giám khảo - Tiếng Anh 6, 9
16 Nguyễn Thị Xinh Giáo viên Giám khảo - Tiếng Anh 7, 8
17 Lê Thị Thanh Hiển Giáo viên Giám khảo - Tiếng Anh 7, 9
(Danh sách gồm có 17 người) 

Tác giả: Nguyễn Thị Tố Quyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

KH 3/2024

KH tháng 3/2024

Thời gian đăng: 28/02/2024

KH 4/2024

KH tháng 4/2024

Thời gian đăng: 02/04/2024

KH 5/2024

KH tháng 5/2024

Thời gian đăng: 26/04/2024

KH 02/2024

KH tháng 02/2024

Thời gian đăng: 30/01/2024

KH 01/2024

KH tháng 01/2024

Thời gian đăng: 29/12/2023

KH 12/2023

KH tháng 12/2023

Thời gian đăng: 30/11/2023

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây