THCS Phú Lãm, tổ 2, phường Phú lãm, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.  ĐT: 02433.533.528

Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Thời khóa biểu (07/9/2020)

Thứ sáu - 04/09/2020 10:46

2020 - 2021

2020 - 2021
Năm học 2020 - 2021
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG                              
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM                              
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020 - 2021  
Thực hiện từ  07 / 9 / 2020  
                                     
Thứ          Lớp
Tiết
6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3  
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  
2 T.Anh:Thương ÂN:P.Hiền CN:L.Hiền TD:Sơn Sử:Thành T.Anh:Xinh Văn:Oanh Sử:N.Hạnh Văn:Mến Văn:Thúy Sử::Điểm T.Anh:N.Hương Văn:Nhung Địa:Thảo Văn:L.Huyền TD:Toàn  
3 TD:Sơn Sinh:T.Hương Văn:Điểm GDCD:Thành CN:L.Hiền ÂN:P.Hiền T.Anh:Xinh Địa:Thảo Lý:Tuấn TD:Toàn Toán:Học GDCD:N.Hạnh T.Anh:N.Hương T.Anh:Thương Sử:L.Huyền Văn:Thúy  
4       Tự chọn   TD:Sơn ÂN:P.Hiền T.Anh:Xinh Địa:Thảo Hóa:L.Hạnh TD:Toàn Toán:H.Anh Sinh:Linh Sinh:T.Hương Toán:V.Hương Toán:Hiến  
5       Tự chọn   Toán:N.Huyền CN:H.Anh Sinh:Linh T.Anh:Xinh Lý:Tuấn Toán:Học ÂN:P.Hiền Hóa:L.Hạnh Toán:Hiến Toán:V.Hương Sinh:T.Hương  
                                     
3 1 T.Anh:Thương Toán:H.Anh TD:Sơn Lý:Tuấn Toán:Học Sử:N.Hạnh Địa:Thảo ÂN:P.Hiền Văn:Mến Toán:N.Huyền Hóa:L.Hạnh T.Anh:N.Hương MT:Vượng Toán:Hiến Sinh:T.Hương TD:Toàn  
2 Văn:Thành TD:Sơn Toán:V.Hương ÂN:P.Hiền Sinh:T.Hương Toán:N.Huyền MT:Vượng Địa:Thảo Văn:Mến T.Anh:N.Hương Sinh:Linh TD:Toàn GDCD:N.Hạnh Lý:Tuấn Hóa:L.Hạnh Toán:Hiến  
3 Văn:Thành T.Anh:N.Hương T.Anh:Thương Sinh:T.Hương TD:Sơn Sinh:Linh Sử:N.Hạnh Văn:Mến MT:Vượng CN:N.Huyền Toán:Học Toán:H.Anh Hóa:L.Hạnh TD:Toàn Lý:Tuấn ÂN:P.Hiền  
4 Toán:Học Sinh:T.Hương Sử:Thành Toán:V.Hương T.Anh:Thương MT:Vượng TD:Sơn Văn:Mến Sử:N.Hạnh Sinh:Linh ÂN:P.Hiền Lý:Tuấn Toán:H.Anh Địa:Thảo TD:Toàn Toán:Hiến  
5 GDCD:Thành T.Anh:N.Hương Sinh:T.Hương CN:V.Hương Toán:Học Địa:Thảo Toán:N.Huyền Lý:Tuấn Sinh:Linh MT:Vượng CN:Hiến Hóa:L.Hạnh Toán:H.Anh GDCD:Dũng ÂN:P.Hiền T.Anh:Thương  
                                   
4 1 Sinh:T.Hương TD:Sơn CN:L.Hiền Văn:L.Huyền MT:Vượng T.Anh:Xinh Văn:Oanh CN:Hợp Sử:N.Hạnh Văn:Thúy T.Anh:N.Hương Sử::Điểm Văn:Nhung CN:Học Lý:Tuấn Địa:Thảo  
2 T.Anh:Thương MT:Vượng Văn:Điểm Văn:L.Huyền CN:L.Hiền Sinh:Linh Văn:Oanh TD:Sơn T.Anh:Xinh Văn:Thúy GDCD:N.Hạnh Địa:Thảo Văn:Nhung Sinh:T.Hương CN:Học GDCD:Dũng  
3 MT:Vượng Văn:Điểm Sinh:T.Hương Địa:Oanh Văn:Quyên Lý:Tuấn T.Anh:Xinh Toán:Hợp TD:Sơn GDCD:N.Hạnh Địa:Thảo Sinh:Linh Sử:L.Hiền T.Anh:Thương GDCD:Dũng CN:Học  
4 Lý:Tuấn Văn:Điểm TD:Sơn T.Anh:Thương Toán:Học Văn:Oanh Sử:N.Hạnh T.Anh:Xinh Toán:Hợp Sử:L.Hiền Văn:Thúy Văn:Nhung T.Anh:N.Hương Văn:L.Huyền Địa:Thảo Sinh:T.Hương  
5 Toán:Học CN:L.Hiền Lý:Tuấn Sinh:T.Hương Văn:Quyên         T.Anh:N.Hương Văn:Thúy Văn:Nhung Sinh:Linh Sử:L.Huyền T.Anh:Thương T.Anh:Xinh  
5 1 TD:Sơn Toán:H.Anh T.Anh:Thương Toán:V.Hương Lý:Tuấn Địa:Thảo Sinh:Linh Toán:Hợp ÂN:P.Hiền Toán:N.Huyền T.Anh:N.Hương MT:Vượng TD:Toàn Hóa:L.Hạnh Văn:L.Huyền Văn:Thúy  
2 ÂN:P.Hiền GDCD:Thành Toán:V.Hương T.Anh:Thương Toán:Học Toán:N.Huyền Lý:Tuấn TD:Sơn CN:Hợp Sinh:Linh CN:Hiến Sử::Điểm Toán:H.Anh Văn:L.Huyền Địa:Thảo Văn:Thúy  
3 Toán:Học Địa:Oanh GDCD:Thành TD:Sơn T.Anh:Thương CN:H.Anh Toán:N.Huyền Sinh:Linh Toán:Hợp T.Anh:N.Hương Hóa:L.Hạnh TD:Toàn Địa:Thảo Toán:Hiến Toán:V.Hương Lý:Tuấn  
4           Tự chọn Tự chọn Tự chon Tự chọn TD:Toàn Lý:Tuấn Văn:Nhung ÂN:P.Hiền Tự chọn Tự chọn Tự chọn  
5           Tự chọn Tự chọn Tự chon Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn  
6 1 Văn:Thành T.Anh:N.Hương MT:Vượng T.Anh:Thương Địa:Oanh Sử:N.Hạnh GDCD:L.Hiền T.Anh:Xinh Văn:Mến Toán:N.Huyền TD:Toàn Hóa:L.Hạnh CN:Hiến ÂN:P.Hiền Văn:L.Huyền Địa:Thảo  
2 Địa:Oanh Toán:H.Anh T.Anh:Thương MT:Vượng GDCD:Thành GDCD:L.Hiền Địa:Thảo Sử:N.Hạnh T.Anh:Xinh ÂN:P.Hiền Toán:Học CN:Hiến T.Anh:N.Hương TD:Toàn Văn:L.Huyền Hóa:L.Hạnh  
3 CN:L.Hiền Sử:Thành Toán:V.Hương Văn:L.Huyền ÂN:P.Hiền Văn:Oanh T.Anh:Xinh Văn:Mến Địa:Thảo CN:N.Huyền MT:Vượng T.Anh:N.Hương TD:Toàn Hóa:L.Hạnh T.Anh:Thương Văn:Thúy  
4 Toán:Học Văn:Điểm ÂN:P.Hiền Toán:V.Hương T.Anh:Thương T.Anh:Xinh Toán:N.Huyền MT:Vượng GDCD:L.Hiền Địa:Thảo T.Anh:N.Hương Toán:H.Anh Văn:Nhung Văn:L.Huyền TD:Toàn Văn:Thúy  
  5 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
7 1 Sử:Thành Lý:Tuấn Văn:Điểm Toán:V.Hương Văn:Quyên Văn:Oanh Sinh:Linh Toán:Hợp TD:Sơn Sử:L.Hiền Văn:Thúy Toán:H.Anh CN:Hiến Văn:L.Huyền Sinh:T.Hương Hóa:L.Hạnh  
2 Văn:Thành Toán:H.Anh Văn:Điểm CN:V.Hương Văn:Quyên Văn:Oanh TD:Sơn Toán:Hợp Sinh:Linh Toán:N.Huyền Văn:Thúy CN:Hiến Sử:L.Hiền Văn:L.Huyền Hóa:L.Hạnh Lý:Tuấn  
3 CN:L.Hiền Văn:Điểm Địa:Oanh Văn:L.Huyền Sinh:T.Hương TD:Sơn Toán:N.Huyền Văn:Mến Toán:Hợp Văn:Thúy Sinh:Linh Văn:Nhung Toán:H.Anh Lý:Tuấn Toán:V.Hương Toán:Hiến  
4 Sinh:T.Hương CN:L.Hiền Toán:V.Hương Sử:Thành TD:Sơn Toán:N.Huyền Văn:Oanh GDCD:Nhung Toán:Hợp Hóa:L.Hạnh Sử::Điểm Sinh:Linh Lý:Tuấn Toán:Hiến Văn:L.Huyền Sử:Thúy  
5 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL  
                                     

Tác giả bài viết: Trịnh Tiến Dũng

Nguồn tin: BGH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

10-2020

Công tác tháng 10-2020

Thời gian đăng: 30/09/2020

9/2020

Công tác tháng 9/2020

Thời gian đăng: 04/09/2020

8/2020

Công tác tháng 8/2020

Thời gian đăng: 04/08/2020

7/2020

Công tác tháng 7/2020

Thời gian đăng: 04/08/2020

6/2020

Công tác tháng 6/2020

Thời gian đăng: 01/06/2020

5/2020

Công tác tháng 5/2020

Thời gian đăng: 03/05/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay504
  • Tháng hiện tại31,712
  • Tổng lượt truy cập1,451,493
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây