THCS Phú Lãm, tổ 2, phường Phú lãm, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.  ĐT: 02433.533.528

Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

BÁO CÁO CÔNG KHAI CƠ SỞ GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Thứ tư - 31/07/2019 08:27

BÁO CÁO CÔNG KHAI CƠ SỞ GIÁO DỤC QUỐC DÂN

31/7/2019
PHÒNG GD-ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM
                      -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:    /TB-THCS PL Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019
     
 
THÔNG BÁO
THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Biểu mẫu 09: Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học ……
Biểu mẫu 10: Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phthông, năm học …...
Biểu mẫu 11: Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học …..
Biểu mẫu 12: Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học .....


 

Biểu mẫu 09
PHÒNG GD-ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:    /2019/TB-THCS PL  
     
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở Phú Lãm
năm học 2019-2020
STT Ni dung Chia theo khối lớp
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
I Điều kiện tuyn sinh  - Học sinh hoàn thành chương trình phổ thông cấp Tiểu học.
- Trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6.
- Có Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông.
 - HS sinh sống thuộc địa bàn phường Phú Lãm, quận Hà Đông.
- HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của BGD&ĐT.
-HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định.
 - HS sinh sống thuộc địa bàn phường Phú Lãm, quận Hà Đông.
- HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của BGD&ĐT.
-HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định.
 - HS sinh sống thuộc địa bàn phường Phú Lãm, quận Hà Đông.
- HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của BGD&ĐT.
-HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định.
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện - Thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ giáo dục & Đào tạo, Sở GD&ĐT Hà Nội.
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh - Nhà trường và gia đình có quy chế phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, giáo dục toàn diện học sinh. Duy trì thường xuyên thông tin liên lạc hai chiều giữa nhà trường và gia đình. Hoạt động Ban đại diện CMHS đúng văn bản chỉ đạohiện hành. Ban đại diện CMHS trường, lớp họp 3 lần/năm Ban đại diện trường, lớp có đủ thành phần, cơ cấu theo quy định.
- Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy nhà trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt nội quy, quy định trong điều lệ trong THCS và THPT, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tích cực, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao.
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục - Nhà trường đảm bảo đủ phòng học bàn ghế, thiết bị dạy và học.
- Phòng học được trang bị đầy đủ: Bảng từ, đèn điện, quạt đảm bảo ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè.
- Nhà trường được công nhận là chuẩn quốc gia vào tháng 01/2018.
V Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đt được -  Phẩm chất đạo đức: 100%  HS thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người HS.
- Học tập
 Giỏi: 30%
 Khá: 40%
TB: 28%
Y –  kém: 2%.
- Khỏe: 100%
  - Phẩm chất đạo đức: 100%  HS thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người HS.
- Học tập
Giỏi: 30%
Khá: 40%
TB: 28%
Y – kém: 2%.
 - Khỏe: 100%
- Phẩm chất đạo đức: 100%  HS thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người HS.
- Học tập 
Giỏi: 30%
Khá: 40%
TB: 28%
Y – kém: 2%.
 - Khỏe: 100%
- Phẩm chất đạo đức: 100%  HS thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người HS.
- Học tập  
Giỏi: 30%
Khá: 40%
TB: 30%
Y – kém: 0%.  
- Khỏe: 100%
VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh  98%
(Lên lớp)
- Duy trì sĩ số ổn định.
 98%
( Lên lớp)
- Duy trì sĩ số ổn định.
 98%
( Lên lớp)
- Duy trì sĩ số ổn định.
 100%
(TNTHCS)
- Duy trì sĩ số ổn định.
 
  Phú Lãm, ngày   15   tháng 07  năm 2019
                HIỆU TRƯỞNG

 


          Nguyễn Thị Tố Quyên

 


Biểu mẫu 10
PHÒNG GD-ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:    /2019/TB-THCS PL Hà Nội, ngày  29 tháng 7 năm 2019
     

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của
trường THCS Phú Lãm
Năm học 2018 - 2019
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
I Số hc sinh chia theo hạnh kiểm 460 137 112 118 93
1 Tốt
(tỷ lệ so với tổng số) %
437
95%
126
91,97%
101
90,18%
117
99,15%
92
98,92%
2 Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
23
5%
11
8,03%
11
9,82%
1
0,85%
1
1,08%
3 Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
0 0 0 0 0
4 Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
0 0 0 0 0
II Số hc sinh chia theo học lực 460 137 112 118 93
1 Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số) %
151
32,8%
35
25,55%
42
37,5%
51
43,22%
23
24,73%
2 Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
213
46,3%
71
51,82%
44
39,29%
56
47,46%
42
45,16%
3 Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
87
18,9%
26
18,98%
22
19,64%
11
9,32%
28
30,11%
4 Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
9
2,0%
5
3,65%
4
3,57%
0 0
5 Kém
(tỷ lệ so với tổng số)
0 0 0 0 0
III Tổng hợp kết quả cuối năm 460 137 112 118 93
1 Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số) %
454 132 108 118 93
a Học sinh giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
151
32,8%
35
25,55%
42
37,5%
51
43,22%
23
24,73%
b Học sinh tiên tiến
(tỷ lệ so với tổng số)
213
46,3%
71
51,82%
44
39,29%
56
47,46%
42
45,16%
2 Thi lại
(tỷ lệ so với tổng số)
9 5 4 0 0
3 Lưu ban
(tỷ lệ so với tổng số)
0 0 0 0 0
4 Chuyn trường đến/đi
(tỷ lệ so với tổng số)
02
0,43%
4
2,91%
0 3
2,54%
1
1,07%
5 Bị đui học
(tỷ lệ so với tổng số)
0 0 0 0 0
6 Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)
(tỷ lệ so với tổng số)%
0 0 0 0 0
IV Số học sinh đạt giải các kỳ thi hc sinh giỏi          
1 Cấp huyện 44 2 14 23 5
2 Cấp tỉnh/thành phố 01 0 0 01 0
3 Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế 01 0 0 01 0
V Số hc sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp 93        
VI Số hc sinh được công nhận tốt nghiệp 93        
1 Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
23 24,73%        
2 Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
42 45,16%        
3 Trung bình
(Tỷ lệ so với tổng số)
26
27,95%
       
VII Số học sinh thi đỗ THPT
(tỷ lệ so với tổng số)
62/66
94%
       
VIII Số hc sinh nam/số học sinh nữ 239/221 78/59 59/53 48/70 54/39
IX Số hc sinh dân tộc thiểu số 4 1 2 1 0
 
  Phú Lãm, ngày  29  tháng  07  năm 2019
                      HIỆU TRƯỞNG
                 
 

                                                                       Nguyễn Thị Tố Quyên

Biểu mẫu 11
PHÒNG GD-ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM
                         -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:    /2019/TB-THCS PL  
     
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở Phú Lãm
năm học 2018 - 2019
STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Số phòng học 15 (715 m2) Số m2/học sinh
II Loại phòng học   -
1 Phòng học kiên c 15 1,57 m2/HS
2 Phòng học bán kiên c -
3 Phòng học tạm  0 -
4 Phòng học nhờ  0 -
5 Số phòng học bộ môn  6 (55 m2) 0,715 m2/HS
6 Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) -
7 Bình quân lớp/phòng học -
8 Bình quân học sinh/lớp 460/14= 35.38  -
III Số điểm trường  1 -
IV Tổng số diện tích đất (m2) 4.328m2  9,4m2/HS
V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 1.700 m2   3,696m2/HS
VI Tổng diện tích các phòng 1045  
1 Diện tích phòng học (m2) 54m2/phòng  
2 Diện tích phòng học bộ môn (m2) 55m2/phòng  
3 Diện tích thư viện (m2) 70m2  
4 Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) 756m2  
5 Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)  125m2  
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ)
 02 Số bộ/lớp
1 Tng sthiết bị dạy học ti thiu hiện có theo quy đnh 02
 
 
1.1 Khối lớp 6 23 02 bộ/4 lớp 
1.2 Khối lớp 7  24 02 bộ/3 lớp 
1.3 Khối lớp 8  21 02 bộ/3 lớp  
1.4 Khối lớp 9 19 02 bộ/3 lớp 
2 Tng sthiết bị dạy học ti thiu còn thiếu so với quy định    
2.1 Khối lớp 6 03  
2.2 Khối lớp 7  02  
2.3 Khối lớp 8  02  
2.4 Khối lớp 9 02  
3 Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết b)  0  
4    
VIII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập
(Đơn vị tính: bộ)
23  5,86 HS/bộ
IX Tổng số thiết bị dùng chung khác   Số thiết bị/lớp
1 Ti vi 2  
2 Cát xét 2   
3 Đầu Video/đầu đĩa 1   
4 y chiếu OverHead/projector/vật th 10   
5 Thiết bị khác                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
6 …..    
 
IX Tổng số thiết bị đang sử dụng   Số thiết bị/lớp
1 Ti vi  2  
2 Cát xét  2  
3 Đầu Video/đầu đĩa  1  
4 y chiếu OverHead/projector/vật th 10  
5 Thiết bị khác...    
.. ……………    
 
  Ni dung Số lượng (m2)
X Nhà bếp  0
XI Nhà ăn  0
 
  Nội dung Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) Số chỗ Diện tích bình quân/chỗ
XII Phòng nghỉ cho học sinh bán trú  0  0  
XIII Khu ni trú  0  0  
 
XIV Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/học sinh
  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đt chuẩn v sinh*  x   x    0,48m2/HS  
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*          
(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học ph thông có nhiu cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
 
  Nội dung Không
XV Nguồn nước sinh hoạt hp vệ sinh x   
XVI Nguồn đin (lưới, phát đin riêng) x   
XVII Kết nối internet x   
XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường x  
XIX Tường rào xây x  
 
  Phú Lãm, ngày 29 tháng 7 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
 
                                                              
                                                                    Nguyễn Thị Tố QuyênBiểu mẫu 12
PHÒNG GD-ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:    /2019/TB-THCS PL  
     
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020
TT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng III Hạng II Hạng I Tốt Khá Trung bình Kém
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên  28 0 21  04 01  12  11  19   9
I Giáo viên Trong đó số GV dạy môn:  22 16   6  0 12  0  17  0
1 Toán  4  2  2  0 3 1
2  0  0  0  0  0  0 0 1
3 Hóa 1  0  0  0  0 1 0
4 Sinh 1  0  0  0  1  0 0 1
5  Tin 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
6  C nghệ 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
7  Văn 4 0 0 4 0 0 0 2 2 0 3 1
8  Sử 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
9  Địa 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
10  GDCD 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
11 Ngoại ngữ 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1
12  Thể dục 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1
13 Âm nhạc 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
14 Mỹ thuật  1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
15 Đoàn Đội  1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
II Cán bộ quản lý  0  2  0 2 0
1 Hiệu trưởng 1  0  0  0 1 0
2 Phó hiệu trưởng  1  0  0  0  0  0 1 0
III Nhân viên                            
1 Nhân viên văn thư  0  0  0  0  0 0 0
2 Nhân viên kế toán  1  0  0  0  0 1 0
3 Thủ quỹ- Y tế  1  0  1  0  0  0 0 1
4 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm- Thư viện 2  1  0  0 1 1
5 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0  0  0  0  0 0 0
6 Nhân viên công nghệ thông tin  0  0  0  0  0  0  0 0 0
7 Nhân viên bảo vệ 2  0  1  0  0 0 2
8  Nhân viên lưu trữ 1  0  0  1  0  0  0  0 0 1
 
  Phú Lãm, ngày  29 tháng 7 năm 2019
               HIỆU TRƯỞNG            

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Tố Quyên

Nguồn tin: BGH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

6/2020

Công tác tháng 6/2020

Thời gian đăng: 01/06/2020

5/2020

Công tác tháng 5/2020

Thời gian đăng: 03/05/2020

4/2020

Công tác tháng 4/2020

Thời gian đăng: 04/04/2020

3/2020

Công tác tháng 3/2020

Thời gian đăng: 06/03/2020

02/2020

Công tác tháng 02/2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

01/2020

Công tác tháng 01 - 2020

Thời gian đăng: 09/01/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay239
  • Tháng hiện tại4,463
  • Tổng lượt truy cập1,319,295
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây