Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » lich cong tac » lich cong tac » 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU HKII (SỐ 2)

Thứ bảy - 10/02/2018 09:03

IMG 2828

IMG 2828
TKB HKII (SỐ 2)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ ĐÔNG                  
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM                  
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2017 - 2018
Thực hiện từ  21/ 02/ 2018
                           
Thứ  Lớp
Tiết
6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 TD: Sơn Văn: Thúy  Anh: Thương MT: Vượng Văn: L.Hiền Sử: N.Hạnh Sinh: Loan Â.N: P.Hiền TD: Huế Anh: Xinh Văn: L.Huyền CD: Mến
3 Văn: Thúy  Anh: Thương MT: Vượng Sử: N.Hạnh Sinh: Loan Văn: Mến TD: Sơn Anh: Xinh Â.N: P.Hiền Văn: L.Huyền TD: Huế Sử: L.Hiền
4       Địa: Thảo Toán: Hợp Toán: H.Anh Hóa: L.Hạnh Toán: Huyền Sinh: Loan Lý: Phuơng Sinh: Thắm Toán: Hiến
5       Toán: Hương CN: H.Anh Địa: Thảo Toán: Huyền Sinh: Loan Toán: Hợp Hóa: L.Hạnh CN: Học Sinh: Thắm
                           
3 1 Sử: N.Hạnh MT: Vượng Văn: Dũng CN: Học Anh: Xinh TD: Sơn Văn: Oanh Toán: Huyền Hóa: L.Hạnh Toán: Hương CD: Mến Lý: Phuơng
2 TD: Sơn Sinh: Thắm Toán: Học Toán: Hương Â.N: P.Hiền Địa: Thảo Văn: Oanh Anh: Xinh Toán: Hợp Lý: Phuơng MT: Vượng TD: Huế
3 MT: Vượng Toán: Học TD: Sơn Â.N: P.Hiền Sử: N.Hạnh Lý: Phuơng Toán: Huyền Hóa: L.Hạnh Địa: Thảo CD: Mến TD: Huế Sinh: Thắm
4 CD: N.Hạnh TD: Sơn Â.N: P.Hiền Anh: Xinh Toán: Hợp Sinh: Thắm Địa: Thảo CN: Huyền Văn: Oanh TD: Huế Hóa: L.Hạnh CN: Học
5 Sinh: Thắm Lý: Phuơng Sinh: Hương Sử: N.Hạnh Toán: Hợp Văn: Mến Â.N: P.Hiền Địa: Thảo Văn: Oanh CN: Học Anh: Xinh Hóa: L.Hạnh
                         
4 1 CN: Hiến CD: N.Hạnh Văn: Dũng TD: Sơn MT: Vượng Văn: Mến Anh: Thương Văn : Điệp Lý: Phuơng Văn: L.Huyền Địa: Thảo Văn: Thúy 
2 Toán: Hiến Sinh: Thắm Văn: Dũng Địa: Thảo TD: Sơn Văn: Mến MT: Vượng Văn : Điệp TD: Huế Sử: L.Hiền Toán: H.Anh Văn: Thúy 
3 Sinh: Thắm TD: Sơn Anh: Thương Văn: L.Huyền CD: N.Hạnh Toán: H.Anh Sử: L.Hiền TD: Huế CD: Điệp Địa: Thảo Lý: Phuơng MT: Vượng
4 Văn: Thúy  Sử: N.Hạnh TD: Sơn CD: Điệp Văn: L.Hiền Sinh: Thắm Lý: Phuơng MT: Vượng Anh: Thương TD: Huế Văn: L.Huyền Toán: Hiến
5 Văn: Thúy  CN: Hiến Sử: N.Hạnh Lý: Phuơng Văn: L.Hiền CN: H.Anh CD: Điệp Địa: Thảo MT: Vượng Sinh: Thắm Văn: L.Huyền Anh: Thương
                           
5 1 Lý: Phuơng Văn: Thúy  Toán: Học Toán: Hương TD: Sơn Anh: Xinh Văn: Oanh Toán: Huyền Địa: Thảo Văn: L.Huyền Toán: H.Anh Anh: Thương
2 Anh: Thương Văn: Thúy  CN: Huyền CN: Học Lý: Phuơng TD: Sơn Văn: Oanh TD: Huế Toán: Hợp Văn: L.Huyền Anh: Xinh Địa: Thảo
3 Toán: Hiến Toán: Học Địa: Thảo Sinh: Thắm Toán: Hợp Â.N: P.Hiền Anh: Thương Hóa: L.Hạnh Văn: Oanh Toán: Hương Lý: Phuơng TD: Huế
4 BDHSG BDHSG Tin: Hợp BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG      
5 BDHSG BDHSG Tin: Hợp BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG      
6 1 Anh: Thương Toán: Học CD: N.Hạnh Anh: Xinh Sinh: Loan Toán: H.Anh Địa: Thảo Văn : Điệp Văn: Oanh Sinh: Thắm Văn: L.Huyền Sử: L.Hiền
2 Địa: Thảo Â.N: P.Hiền Anh: Thương Văn: L.Huyền Sử: N.Hạnh Anh: Xinh Hóa: L.Hạnh Văn : Điệp Sinh: Loan Sử: L.Hiền Toán: H.Anh Toán: Hiến
3 Toán: Hiến Địa: Thảo Toán: Học Văn: L.Huyền Địa: L.Hạnh CD: Điệp Toán: Huyền Sinh: Loan Anh: Thương Anh: Xinh Sinh: Thắm Văn: Thúy 
4 Â.N: P.Hiền Anh: Thương CN: Huyền Sinh: Thắm Anh: Xinh Sử: N.Hạnh Sinh: Loan CD: Điệp Hóa: L.Hạnh Toán: Hương Sử: L.Hiền Văn: Thúy 
  5 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL
                           
7 1 Anh: Thương CN: Hiến Văn: Dũng Anh: Xinh CN: H.Anh MT: Vượng TD: Sơn Lý: Phuơng CN:  N.Huyền Văn: L.Huyền Sử: L.Hiền Hóa: L.Hạnh
2 Toán: Hiến Văn: Thúy  Sinh: Hương TD: Sơn Anh: Xinh CN: H.Anh Anh: Thương Toán: Huyền Sử: L.Hiền MT: Vượng Hóa: L.Hạnh Lý: Phuơng
3 CN: Hiến Toán: Học  Lý: Phuơng Văn: L.Huyền Địa: L.Hạnh Anh: Xinh Toán: Huyền Sử: L.Hiền Anh: Thương Toán: Hương Toán: H.Anh Văn: Thúy 
4 Văn: Thúy  Anh: Thương Toán: Học  Toán: Hương Văn: L.Hiền Toán: H.Anh CN: Huyền Anh: Xinh Toán: Hợp Hóa: L.Hạnh Văn: L.Huyền Toán: Hiến
5 SH: Thúy SH: Thương SH:  Học   SH: Hương SH: L.Hiền SH: H.Anh SH: Huyền SH:  Xinh SH: Hợp SH: LHạnh SH: L.Huyền SH: Hiến
                         
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ ĐÔNG                  
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM                  
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2017 - 2018
Thực hiện từ  21/ 02/ 2018
                           
Thứ  Lớp
Tiết
6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 TD: Sơn Văn: Thúy  Anh: Thương MT: Vượng Văn: L.Hiền Sử: N.Hạnh Sinh: Loan Â.N: P.Hiền TD: Huế Anh: Xinh Văn: L.Huyền CD: Mến
3 Văn: Thúy  Anh: Thương MT: Vượng Sử: N.Hạnh Sinh: Loan Văn: Mến TD: Sơn Anh: Xinh Â.N: P.Hiền Văn: L.Huyền TD: Huế Sử: L.Hiền
4       Địa: Thảo Toán: Hợp Toán: H.Anh Hóa: L.Hạnh Toán: Huyền Sinh: Loan Lý: Phuơng Sinh: Thắm Toán: Hiến
5       Toán: Hương CN: H.Anh Địa: Thảo Toán: Huyền Sinh: Loan Toán: Hợp Hóa: L.Hạnh CN: Học Sinh: Thắm
                           
3 1 Sử: N.Hạnh MT: Vượng Văn: Dũng CN: Học Anh: Xinh TD: Sơn Văn: Oanh Toán: Huyền Hóa: L.Hạnh Toán: Hương CD: Mến Lý: Phuơng
2 TD: Sơn Sinh: Thắm Toán: Học Toán: Hương Â.N: P.Hiền Địa: Thảo Văn: Oanh Anh: Xinh Toán: Hợp Lý: Phuơng MT: Vượng TD: Huế
3 MT: Vượng Toán: Học TD: Sơn Â.N: P.Hiền Sử: N.Hạnh Lý: Phuơng Toán: Huyền Hóa: L.Hạnh Địa: Thảo CD: Mến TD: Huế Sinh: Thắm
4 CD: N.Hạnh TD: Sơn Â.N: P.Hiền Anh: Xinh Toán: Hợp Sinh: Thắm Địa: Thảo CN: Huyền Văn: Oanh TD: Huế Hóa: L.Hạnh CN: Học
5 Sinh: Thắm Lý: Phuơng Sinh: Hương Sử: N.Hạnh Toán: Hợp Văn: Mến Â.N: P.Hiền Địa: Thảo Văn: Oanh CN: Học Anh: Xinh Hóa: L.Hạnh
                         
4 1 CN: Hiến CD: N.Hạnh Văn: Dũng TD: Sơn MT: Vượng Văn: Mến Anh: Thương Văn : Điệp Lý: Phuơng Văn: L.Huyền Địa: Thảo Văn: Thúy 
2 Toán: Hiến Sinh: Thắm Văn: Dũng Địa: Thảo TD: Sơn Văn: Mến MT: Vượng Văn : Điệp TD: Huế Sử: L.Hiền Toán: H.Anh Văn: Thúy 
3 Sinh: Thắm TD: Sơn Anh: Thương Văn: L.Huyền CD: N.Hạnh Toán: H.Anh Sử: L.Hiền TD: Huế CD: Điệp Địa: Thảo Lý: Phuơng MT: Vượng
4 Văn: Thúy  Sử: N.Hạnh TD: Sơn CD: Điệp Văn: L.Hiền Sinh: Thắm Lý: Phuơng MT: Vượng Anh: Thương TD: Huế Văn: L.Huyền Toán: Hiến
5 Văn: Thúy  CN: Hiến Sử: N.Hạnh Lý: Phuơng Văn: L.Hiền CN: H.Anh CD: Điệp Địa: Thảo MT: Vượng Sinh: Thắm Văn: L.Huyền Anh: Thương
                           
5 1 Lý: Phuơng Văn: Thúy  Toán: Học Toán: Hương TD: Sơn Anh: Xinh Văn: Oanh Toán: Huyền Địa: Thảo Văn: L.Huyền Toán: H.Anh Anh: Thương
2 Anh: Thương Văn: Thúy  CN: Huyền CN: Học Lý: Phuơng TD: Sơn Văn: Oanh TD: Huế Toán: Hợp Văn: L.Huyền Anh: Xinh Địa: Thảo
3 Toán: Hiến Toán: Học Địa: Thảo Sinh: Thắm Toán: Hợp Â.N: P.Hiền Anh: Thương Hóa: L.Hạnh Văn: Oanh Toán: Hương Lý: Phuơng TD: Huế
4 BDHSG BDHSG Tin: Hợp BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG      
5 BDHSG BDHSG Tin: Hợp BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG      
6 1 Anh: Thương Toán: Học CD: N.Hạnh Anh: Xinh Sinh: Loan Toán: H.Anh Địa: Thảo Văn : Điệp Văn: Oanh Sinh: Thắm Văn: L.Huyền Sử: L.Hiền
2 Địa: Thảo Â.N: P.Hiền Anh: Thương Văn: L.Huyền Sử: N.Hạnh Anh: Xinh Hóa: L.Hạnh Văn : Điệp Sinh: Loan Sử: L.Hiền Toán: H.Anh Toán: Hiến
3 Toán: Hiến Địa: Thảo Toán: Học Văn: L.Huyền Địa: L.Hạnh CD: Điệp Toán: Huyền Sinh: Loan Anh: Thương Anh: Xinh Sinh: Thắm Văn: Thúy 
4 Â.N: P.Hiền Anh: Thương CN: Huyền Sinh: Thắm Anh: Xinh Sử: N.Hạnh Sinh: Loan CD: Điệp Hóa: L.Hạnh Toán: Hương Sử: L.Hiền Văn: Thúy 
  5 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL
                           
7 1 Anh: Thương CN: Hiến Văn: Dũng Anh: Xinh CN: H.Anh MT: Vượng TD: Sơn Lý: Phuơng CN:  N.Huyền Văn: L.Huyền Sử: L.Hiền Hóa: L.Hạnh
2 Toán: Hiến Văn: Thúy  Sinh: Hương TD: Sơn Anh: Xinh CN: H.Anh Anh: Thương Toán: Huyền Sử: L.Hiền MT: Vượng Hóa: L.Hạnh Lý: Phuơng
3 CN: Hiến Toán: Học  Lý: Phuơng Văn: L.Huyền Địa: L.Hạnh Anh: Xinh Toán: Huyền Sử: L.Hiền Anh: Thương Toán: Hương Toán: H.Anh Văn: Thúy 
4 Văn: Thúy  Anh: Thương Toán: Học  Toán: Hương Văn: L.Hiền Toán: H.Anh CN: Huyền Anh: Xinh Toán: Hợp Hóa: L.Hạnh Văn: L.Huyền Toán: Hiến
5 SH: Thúy SH: Thương SH:  Học   SH: Hương SH: L.Hiền SH: H.Anh SH: Huyền SH:  Xinh SH: Hợp SH: LHạnh SH: L.Huyền SH: Hiến
                         

Tác giả: Trịnh Tiến Dũng

Nguồn tin: BGH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

KH 3/2024

KH tháng 3/2024

Thời gian đăng: 28/02/2024

KH 4/2024

KH tháng 4/2024

Thời gian đăng: 02/04/2024

KH 02/2024

KH tháng 02/2024

Thời gian đăng: 30/01/2024

KH 01/2024

KH tháng 01/2024

Thời gian đăng: 29/12/2023

KH 12/2023

KH tháng 12/2023

Thời gian đăng: 30/11/2023

KH 11/2023

KH tháng 11/2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây