THCS Phú Lãm, tổ 2, phường Phú lãm, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.  ĐT: 0989444523

Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tài liệu » Tài liệu » Tài liệu tham khảo

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
   

Số: 82/KH-PGDĐT 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
   

Hà Đông, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;
theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường của Nhà nước năm 2021
 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Hà Đông


Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; các Kế hoạch của Thành phố: số 257/KH-UBND ngày 31/12/2020 về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; số 255/KH-UBND ngày 31/12/2020 về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-SGDĐT ngày 20/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, Phòng GDĐT Hà Đông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL; theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường của Nhà nước Ngành GDĐT trên địa bàn quận Hà Đông năm 2021 như sau:
 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 1. Mục đích
 • Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” theo kế hoạch của Bộ GDĐT và UBND Thành phố nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn Thủ đô.
 • Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh gắn với thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 06/11/2020 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn ngành.
 • Triển khai có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong nhà trường; công tác bồi thường của nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức; hạn chế những phát sinh yêu cầu bồi thường nhà nước lĩnh vực GDĐT.
 • Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường; nâng cao ý thức phục vụ người dân, doạnh nghiệp.
 1. Yêu cầu
 • Các hoạt động về tuyên truyền PBGDPL, theo dõi thi hành pháp luật ở từng cấp đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới, đa dạng hóa, phù hợp với đối tượng, tránh hình thức, phô trương.
 • Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Gắn tuyên truyền PBGDPL với việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố; Nghị quyết Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức mới trong công tác PBGDPL. Xây dựng và nhân rộng mô hình, hình thức PBGDPL phù hợp với nhóm đối tượng. Khai thức, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội đảm bảo kinh phí cho công tác PBGDPL trong nhà trường.
 1. NỘI DUNG
 1. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
  1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thành phố: Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 15/12/2020 về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Kế hoạch số 60-/KH-UBND ngày 09/3/2018 về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021; Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 17/9/2019 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch thực hiện Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
  2. Kịp thời phổ biến các quy định pháp luật mới liên quan đến GDĐT và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh. Trọng tâm tuyên truyền tập trung nội dung các văn bản luật, các văn bản dưới luật:
 • Luật Giáo dục, Luật trẻ em, pháp luật bảo vệ môi trường, thực hiện quy chế dân chủ, an toàn thực phẩm trong trường học. Tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội, xâm hại phụ nữ, trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống thương tích cho trẻ em, phòng cháy, chữa cháy, biện pháp phòng, chống dịch covid-19; Quy tắc ứng xử  nơi công cộng; ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội; ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; các vấn đề được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng;
 • Luật tiếp cận thông tin, Luât Phòng, chống tham nhũng, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật phòng chống tác hại của rượu bia, Luật an toàn giao thông, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành các văn bản  pháp luật, các văn bản quy phạm dưới luật của Trung ương và Thành phố; các văn bản pháp luật góp phần thực hiện chủ đề công tác của Thành phố năm 2021; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.
 1. Công tác theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường của Nhà nước.
  1. Tập trung theo dõi hình thi hành pháp luật lĩnh vực giáo dục, trọng tâm tập trung vào các vấn đề thu-chi, tuyển sinh, chuyển trường, dạy thêm, học thêm, an toàn thực phẩm, bán trú.
  2. Thường xuyên tiếp nhận và kịp thời xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về tình hình thi hành pháp luật thông qua báo cáo của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (MN, TH, THCS); thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp.
  3. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lồng ghép với kiểm tra công tác bồi thường nhà nước, kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ.
  4. Theo dõi, rà soát việc thi hành các văn bản trong lĩnh vực giáo dục để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị Thành phố sửa đổi, bổ sung.
  5. Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, hạn chế những phát sinh yêu cầu bồi thường nhà nước lĩnh vực GDĐT.
 1. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 1. Tuyên truyền, cung cấp những nội dung cơ bản của một số luật và văn bản dưới luật liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên, học sinh; nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp quản lý về vai trò của PBGDPL trong nhà trường.
 2. Tiếp tục phối hợp với UBND quận, phòng Tư pháp, Công an quận, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các sở, ngành tập huấn, nói chuyện chuyên đề về pháp luật tại các nhà trường và cơ sở giáo dục.
 3. Tích cực hưởng ứng tham gia thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Bộ GDĐT, Thành phố Hà Nội, UBND quận, Phòng tư pháp phát động.
 4. Chú trọng xây dựng mô hình câu lạc bộ pháp luật trong trường học. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, tọa đàm theo chuyên đề về giáo dục pháp luật; các hoạt động trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi, gắn giáo dục pháp luật với hình thành kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức hiệu quả “ Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam”.
 5. Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học kiến thức pháp luật trong nội dung giáo dục chính khóa; khuyến khích lồng ghép, tích hợp nội dung, kết hợp giảng dạy pháp luật vào các môn khoa học xã hội.
 6. Duy trì, nâng cao hiệu quả chuyên mục “Phổ biến , giáo dục pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử của Phòng, của các trường MN, TH, THCS; khuyến khích các trường viết tin, bài các hoạt động tuyên truyền PBGDPL có hiệu quả, có sức lan tỏa gửi về Phòng GDĐT để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT Hà Đông, của Sở GDĐT Hà Nội .
 7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức trong nhà trường: Công đoàn, Đoàn thanh niên, giáo viên đầu mối về tuyên truyền PBGDPL, giáo viên chủ nhiệm lớp trong triển khai tuyên truyền PBGDPL cho học sinh.
 8. Tổ chức hội nghị tuyên truyền PBGDPL 01 lần/ năm học cho các nhà trường, các cấp học về nội dung cơ bản của một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
 9. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác PBGDPL. Nhân rộng mô hình mới, cách làm hiệu quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác PBGDPL. Đưa nội dung tuyên truyền PBGDPL vào tiêu chí để xét thi đua.
 1.  KINH PHÍ THỰC HIỆN
Phòng GDĐT và các trường MN, TH, THCS trên địa bàn quận Hà Đông xây dựng kế hoạch, lập dự toán và và bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên đã được phê duyệt cho từng đơn vị hằng năm để hoạt động. Các đơn vị chủ động, huy động thêm sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Phòng GDĐT Hà Đông
  1. Là đầu mối, thường trực, tổ chức, thực hiện tuyên truyền PBGDPL theo dõi thi hành pháp luật của các trường MN, TH, THCS trên địa bàn quận Hà Đông.
  2. Kịp thời tuyên truyền các chủ trương, nội dung các văn bản luật liên quan đến cán bộ, giáo viên tại các hội nghị cán bộ chủ chốt từng cấp học, thường xuyên theo dõi, kịp thời xử lý phản ánh kiến nghị về tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực phụ trách.
  3. Chỉ đạo các trường tiểu học, THCS lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật trong môn đạo đức, giáo dục công dân và các môn khoa học xã hội.
  4. Chỉ đạo các trường MN, TH, THCS tham dự tập huấn tuyên truyền, phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhà trường theo kế hoạch của Sở GDĐT.
  5. Chủ trì, đôn đốc các trường MN, TH, THCS trên địa bàn quận Hà Đông triển khai thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL, theo dõi thi hành pháp luật năm 2021. Duyệt, lựa chọn tin bài tuyên truyền PBGDPL của các đơn vị để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT và gửi tin, bài và hoạt động tiêu biểu về PBGDPL về Sở GDĐT Hà Nội theo kế hoạch.
  6. Chủ trì triển khai thực hiện tháng cao điểm “ Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam- 09/11”; chỉ đạo làm điểm tại một trường THCS.
  7. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung tại Công văn số 3612/SGDĐT-VP ngày 19/10/2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2020-2021 và các nội dung tại Kế hoạch này.
  8. Thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản luật; lựa chọn phổ biến các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức, người lao động.
  9. Hàng tháng tổ chức thực hiện Ngày pháp luật với các hình thức phong phú đa dạng, phù hợp.
  10.  Xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021. Thời gian hoàn thành gửi về Sở GDĐT: tháng 9/2021.
  11.  Triển khai các kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về thi hành pháp luật liên quan đến các nhà trường. Công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, tuyệt đối không để xảy ra thu chi sai quy định hoặc các vấn đề vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến toàn ngành và để lại những dư luận không tốt trong xã hội.
 2. Các trường MN, TH, THCS:
  1. Thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản luật; lựa chọn phổ biến các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền PBGDPL thông qua loa truyền thanh, pa-nô, áp phíc, tờ gấp, tranh cổ động; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, niêm yết tại bảng tin, phòng hội đồng. Bổ sung nâng cao chất lượng hoạt động của tủ sách pháp luật tại thư viện; từng bước xây dựng tủ sách pháp luật điện tử trong nhà trường.
  2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền PBGDPL; đăng tải video clip tuyên truyền về tiện ích và quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Trang thông tin điện tử của đơn vị (các đơn vị truy cập vào chuyên mục Thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của Ngành để tải về). Xây dựng và duy trì chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Gửi tin, bài và hình ảnh tuyên truyền PBGDPL về phòng GDĐT theo kế hoạch của Phòng GDĐT để Phòng GDĐT đăng cổng thông tin và báo cáo Sở GDĐT Hà Nội hàng tháng theo kế hoạch.
(Cấp THCS gửi bài qua địa chỉ email: tothikimsa@gmail.com
 Cấp TH và cấp MN gửi về email của tổ chuyên môn theo cấp học)
  1. Tổ chức thực hiện tháng cao điểm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam-09/11”; lên kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật; tổ chức tuyên truyền PBGDPL với các hình thức phong phú đa dạng, phù hợp.
  2. Lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật trong môn đạo đức, giáo dục công dân và các môn khoa học xã hội. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật; giao lưu giữa các lớp  tạo sân chơi tìm hiểu kiến thức pháp luật; phát huy vai trò hỗ trợ của các tổ chức tham gia PBGDPL trong nhà trường. Tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Bộ GDĐT, Thành phố Hà Nội, UBND quận và phòng Tư pháp quận Hà Đông chỉ đạo.
  3. Khuyến khích cán bộ giáo viên, nhân viên viết sáng kiến kinh nghiệm về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường.
 1. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Các trường MN, TH, THCS, các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch này. Định kỳ báo cáo quý I, III trước ngày 03 tháng cuối quý; báo cáo 6 tháng trước ngày 01/5; báo cáo năm trước ngày 01/11 gửi về Phòng GDĐT (các trường MN, TH, THCS gửi báo cáo qua email của tổ chuyên môn theo cấp học).
Phân công tổng hợp báo cáo:
 •  Cấp MN: đ/c Trần Bích Hậu;
 •  Cấp TH: đ/c Nguyễn Thị Minh Lý;
 •  Cấp THCS: đc Tô Thị Kim Sa;
 •  Cấp MN và cấp TH tổng hợp báo cáo Quý I, III trước ngày 05 tháng cuối quý; báo cáo 6 tháng trước ngày 02/5, báo cáo năm trước ngày 02/11 gửi đồng chí Sa tổng hợp chung của 3 cấp và báo cáo Sở GDĐT Hà Nội theo Kế hoạch.
Phòng GDĐT định kỳ báo cáo Quý I, III trước ngày 10 tháng cuối quý; báo cáo 6 tháng trước ngày 05/5; báo cáo năm trước ngày 05/11 gửi về Sở GDĐT (qua Văn phòng Sở).
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường của Nhà nước năm 2021 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Hà Đông. Phòng GDĐT Hà Đông yêu cầu các trường MN, TH, THCS nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ trực tiếp với lãnh đạo phòng GDĐT để được phối hợp giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Sở GDĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Phòng Tư pháp quận Hà Đông (để báo cáo);
- LĐ, CV PGD (để chỉ đạo);
- Các trường MN, TH, THCS (để thực hiện);
- Lưu: VT.
 
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)

Nguyễn Thị Thu Hương

 

 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Phiên bản:
BGH
Tác giả:
Trịnh Tiến Dũng (trinhtiendung1975@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài liệu tham khảo
Gửi lên:
27/01/2021 14:43
Cập nhật:
27/01/2021 14:43
Người gửi:
c2phulam
Thông tin bản quyền:
BGH
Dung lượng:
63.62 KB
Xem:
251
Tải về:
0
  Tải về
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây