Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tài liệu » Tài liệu » PCCM, TKB

TKB học chính khóa từ 14/3/2022

TKB học chính khóa từ 14/3/2022
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG                              
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM                              
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II ( số 2) - NĂM HỌC 2021 - 2022  
Thực hiện từ  14 / 03 / 2022  
                                     
Thứ    Lớp
Tiết
6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3 9A4
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 KHTN: Ly T.Anh: Xinh Toán: Học TD: Huế Văn: Thành T.Anh:N.Hương Văn: Điểm Văn:L.Huyền Địa: L.Hiền Toán:N.Huyền Văn:Oanh Hóa: L.Hạnh TD: Sơn Văn: Thúy Toán:V.Hương Toán: Hiến Toán:H.Anh
3 T.Anh: Xinh Toán: Học ÂN: P.Hiền KHTN: Ly Văn: Thành Địa: L.Hiền Toán: Hiến Sinh:T.Hương TD: Sơn Văn:Oanh Toán:N.Huyền Văn: Thúy Toán: Hợp TD: Huế MT: Vượng T.Anh:Thương Lý: Hương.
4 Sử+Địa: Thảo KHTN:Hương CD: N.Hạnh KHTN: Ly TD: Sơn Văn: Điểm Sinh:T.Hương T.Anh:N.Hương Toán:H.Anh T.Anh:Thương Sử:  L.Hiền Toán: Hợp Hóa: L.Hạnh Toán:V.Hương T.Anh: Xinh Văn: Thúy Văn:L.Huyền
5 CD: N.Hạnh Văn: Dũng Sử+Địa: Thảo Văn: Mến Toán: Hợp CN: Học T.Anh:N.Hương CN: V.Hương Sinh:T.Hương MT: Vượng Hóa: L.Hạnh Sử:  L.Hiền ÂN: P.Hiền Lý: Hương. Văn:L.Huyền Sinh: Ly T.Anh:Thương
3 1 Toán: Học TD: Huế MT: Vượng Toán:N.Huyền Lý: Hương. Toán:H.Anh TD: Sơn Văn:L.Huyền Văn: Quyên Hóa: L.Hạnh T.Anh:N.Hương Địa: Thảo Văn: Thành Địa: Hải Sử: Yến Toán: Hiến T.Anh:Thương
2 Toán: Học ÂN: P.Hiền CN: H.Anh Toán:N.Huyền TD: Sơn MT: Vượng Sử: N.Hạnh Văn:L.Huyền Văn: Quyên Địa: Thảo Sinh:T.Hương T.Anh:Thương Văn: Thành Sử: Yến Toán:V.Hương TD: Huế Địa: Hải
3 KHTN: Ly KHTN:Hương KHTN:Thảo MT: Vượng CN: Thành CN: Học Toán: Hiến T.Anh:N.Hương Sử: N.Hạnh ÂN: P.Hiền TD: Sơn Sinh:T.Hương Địa: Hải Toán:V.Hương Văn:L.Huyền Hóa: L.Hạnh TD: Huế
4 MT: Vượng Toán: Học TD: Huế CD: N.Hạnh T.Anh:N.Hương Lý: Hương. Toán: Hiến ÂN: P.Hiền Toán:H.Anh Toán:N.Huyền CD: Thành TD: Sơn Sinh:T.Hương T.Anh:Thương Hóa: L.Hạnh Địa: Hải Sử: Yến
5 CN: H.Anh KHTN:Hương KHTN:Thảo ÂN: P.Hiền Sử: N.Hạnh T.Anh:N.Hương CN: Hiến Toán:V.Hương MT: Vượng Sinh:T.Hương Toán:N.Huyền CN: Hải T.Anh:Thương Hóa: L.Hạnh CN: Học Sử: Yến Văn:L.Huyền
4 1 Văn: Mến Văn: Dũng Sử+Địa: Thảo Sử+Địa: Yến T.Anh:N.Hương Sinh:T.Hương Văn: Điểm TD: Sơn Sử: N.Hạnh Văn:Oanh MT: Vượng T.Anh:Thương Toán: Hợp Sinh: Ly TD: Huế CD: L.Hiền Văn:L.Huyền
2 TD: Huế Sử+Địa: Yến Toán: Học Văn: Mến Sinh:T.Hương Văn: Điểm T.Anh:N.Hương Sử: N.Hạnh TD: Sơn Văn:Oanh Địa: Thảo Toán: Hợp T.Anh:Thương CD: L.Hiền Sinh: Ly Lý: Hương. Văn:L.Huyền
3 T.Anh: Xinh Sử+Địa: Yến TD: Huế KHTN: Ly Toán: Hợp TD: Sơn Sử: N.Hạnh Sinh:T.Hương T.Anh:N.Hương Sử: Điểm Văn:Oanh Địa: Thảo MT: Vượng Lý: Hương. Văn:L.Huyền Văn: Thúy CN: Học
4 Sử+Địa: Thảo TD: Huế T.Anh: Xinh KHTN: Ly MT: Vượng Sử: N.Hạnh Sinh:T.Hương T.Anh:N.Hương CN: Hợp T.Anh:Thương Văn:Oanh TD: Sơn Sử: Điểm Văn: Thúy Lý: Hương. CN: Học CD: L.Hiền
5 GDĐP: Ly GDĐP: Xinh GDĐP: Học  GDĐP: Mến HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL Văn: Thúy CD: L.Hiền T.Anh:Thương Lý: Hương.
5 1 T.Anh: Xinh Văn: Dũng Sử+Địa: Thảo Sử+Địa: Yến Văn: Thành Văn: Điểm T.Anh:N.Hương MT: Vượng CN: Hợp Toán:N.Huyền TD: Sơn T.Anh:Thương Hóa: L.Hạnh Toán:V.Hương Lý: Hương. Sinh: Ly Toán:H.Anh
2 Sử+Địa: Thảo Văn: Dũng T.Anh: Xinh TD: Huế Toán: Hợp Văn: Điểm ÂN: P.Hiền CN: V.Hương Toán:H.Anh T.Anh:Thương T.Anh:N.Hương Văn: Thúy Văn: Thành CN: Học Sinh: Ly Lý: Hương. Hóa: L.Hạnh
3 TD: Huế Toán: Học Văn:Oanh Sử+Địa: Yến CD: Điểm ÂN: P.Hiền MT: Vượng Lý: Hương. T.Anh:N.Hương TD: Sơn Toán:N.Huyền Văn: Thúy Toán: Hợp T.Anh:Thương Toán:V.Hương Hóa: L.Hạnh Sinh: Ly
4 ÂN: P.Hiền Sử+Địa: Yến Toán: Học T.Anh: Xinh T.Anh:N.Hương Toán:H.Anh TD: Sơn Văn:L.Huyền Lý: Hương. Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn MT: Vượng TD: Huế Toán: Hiến T.Anh:Thương
5 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn
6 1 Văn: Mến KHTN:Hương Toán: Học T.Anh: Xinh Toán: Hợp T.Anh:N.Hương Địa: L.Hiền Sử: N.Hạnh ÂN: P.Hiền Văn:Oanh Địa: Thảo Sinh:T.Hương Lý: Hiến Sinh: Ly Văn:L.Huyền T.Anh:Thương TD: Huế
2 KHTN: Ly Toán: Học KHTN:Thảo Tin: Hợp Sử: N.Hạnh Sinh:T.Hương Lý: Hương. Địa: L.Hiền T.Anh:N.Hương Lý: Hiến ÂN: P.Hiền CD: Thành T.Anh:Thương Văn: Thúy Văn:L.Huyền TD: Huế Toán:H.Anh
3 KHTN: Ly T.Anh: Xinh Văn:Oanh Toán:N.Huyền Địa: L.Hiền Sử: N.Hạnh Văn: Điểm Toán:V.Hương Sinh:T.Hương Địa: Thảo Lý: Hiến ÂN: P.Hiền Toán: Hợp T.Anh:Thương Hóa: L.Hạnh Văn: Thúy Văn:L.Huyền
4 Tin: Hợp CD: N.Hạnh KHTN:Thảo CN:N.Huyền ÂN: P.Hiền Toán:H.Anh Văn: Điểm Toán:V.Hương Địa: L.Hiền Hóa: L.Hạnh T.Anh:N.Hương Lý: Hiến Văn: Thành TD: Huế T.Anh: Xinh Văn: Thúy Sinh: Ly
5 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt
7 1 Toán: Học Tin: Hợp T.Anh: Xinh Văn: Mến Văn: Thành TD: Sơn CD: Điểm Địa: L.Hiền Văn: Quyên Toán:N.Huyền CN: Hải MT: Vượng Sinh:T.Hương Hóa: L.Hạnh Toán:V.Hương Văn: Thúy Sử: Yến
2 Toán: Học MT: Vượng Văn:Oanh Văn: Mến CN: Thành Địa: L.Hiền Toán: Hiến CD: Điểm Văn: Quyên CN: Hải Toán:N.Huyền Toán: Hợp TD: Sơn Toán:V.Hương T.Anh: Xinh Sử: Yến Toán:H.Anh
3 Văn: Mến T.Anh: Xinh Văn:Oanh Toán:N.Huyền Địa: L.Hiền Toán:H.Anh CN: Hiến TD: Sơn CD: Điểm CD: Thành Sinh:T.Hương Toán: Hợp CN: Hải Văn: Thúy Sử: Yến MT: Vượng Hóa: L.Hạnh
4 Văn: Mến CN:N.Huyền Tin: Hợp T.Anh: Xinh Sinh:T.Hương CD: Điểm Địa: L.Hiền Toán:V.Hương Toán:H.Anh TD: Sơn Hóa: L.Hạnh Văn: Thúy CD: Thành Sử: Yến Địa: Hải Toán: Hiến MT: Vượng
5         Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Sinh:T.Hương Văn:Oanh Hóa: L.Hạnh Địa: Hải Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn
  Thông tin chi tiết
Tên file:
TKB học chính khóa từ 14/3/2022
Phiên bản:
BGH
Tác giả:
Trịnh Tiến Dũng (trinhtiendung1975@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
PCCM, TKB
Gửi lên:
14/05/2022 08:12
Cập nhật:
14/05/2022 08:12
Người gửi:
c2phulam
Thông tin bản quyền:
BGH
Dung lượng:
19.33 KB
Xem:
164
Tải về:
1
  Tải về
Từ site THCS Phú Lãm:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây